Διαπίστευση Erasmus+ για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας

Στις 26 Μαρτίου 2021, απονεμήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για τοπρόγραμμα Erasmus+στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιαςη «Διαπίστευση Erasmus» στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με κωδικό 2020-1-EL01- KA120-VET-094884.
Η Διαπίστευση του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου ως φορέα εκπαίδευσης με ικανότητες οργάνωσης υψηλού επιπέδου δραστηριοτήτων κινητικότητας, συνεπάγεται απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027).
Στην απονομή της διαπίστευσης συνετέλεσε η εμπειρία του ΕΚ στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ποιότητας, το υπάρχον σχέδιο διεθνοποίησης του φορέα και η πλήρης και εμπεριστατωμένη πρόταση που κατατέθηκε, η οποία συνάδει με τις αρχές και τους γενικούς στόχους της πρόσκλησης του προγράμματος.
Με την διαπίστευση Erasmusτο Ε.Κ. αποκτά πλεονέκτημα και επιδιώκει:
• Την ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
• Την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή.
• Την τόνωση της συμπερίληψης, της ένταξης και των ίσων ευκαιριών,της πολυμορφίας, του διαλόγου, της αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
• Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δυναμικής στην περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξή του.