Ειδικότητα Σχεδιαστών με ΗΥ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ Η/Υ

 

Οι μαθητές ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους γνωρίζουν :

  • Να σχεδιάζουν μέσω Η/Υ (σχεδιαστικά προγράμματα Autocad , Archicad και παρόμοια).
  • Να σχεδιάζουν αρχιτεκτονικά σχέδια (διαγράμματα κάλυψης, κατόψεις ,όψεις, τομές) .
  • Να ¨διαβάζουν¨ ξυλοτύπους στατικών μελετών κτιρίων.
  • Να χρησιμοποιούν τοπογραφικά όργανα για μετρήσεις αποτύπωσης και εμβαδομέτρησης γηπέδων.
  • Να συντάσσουν απλά τοπογραφικά διαγράμματα .
  • Να συγκεντρώνουν δικαιολογητικά για την σύνταξη και για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
  • Να εκτελούν προμετρήσεις – επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για να συντάσσουν προϋπολογισμό έργου.
  • Βασικά υλικά και κανόνες σύγχρονης και παραδοσιακής οικοδομικής .