Ειδικότητα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων

 

Πρόγραμμα Σπουδών στο ΕΠΑ.Λ

Η εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), στην ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» της Γ’ τάξης του Λυκείου, του  Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος τον οποίο επιλέγει ο μαθητής στη Β’ Λυκείου. Η διάρκεια φοίτησης είναι τρία έτη και στους αποφοίτους χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ισότιμο με του Γενικού Λυκείου και επιπλέον και Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α’).

Το αναλυτικό πρόγραμμα που παρακολουθούν οι μαθητές της ειδικότητας  δίνεται αναλυτικά στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. Φ3/159780/Δ4-25/09/2017.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑΛ καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2009/1992.

Οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα:

 1. να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Α.Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. μετά από επιτυχή συμμετοχή σε πανελλήνιες εξετάσεις
 2. να εγγράφονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους.
 3. να εγγράφονται στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Ε.Π.Α.Λ. (αριθμ. Φ7/136312/Δ4/11-08-2017 (ΦΕΚ 2859Β΄/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση).

Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. και της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι Σχολές στις οποίες έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» μετά από επιτυχία τους στις πανελλήνιες εξετάσεις δίνονται στο  ΦΕΚ 545 /22-02-2017.

Σπουδές

 

Σπουδές παρέχονται από τα τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων των δημοσίων ΑΤΕΙ. Η  διάρκεια σπουδών είναι επτά εξάμηνα παρακολουθήσεων θεωρητικών και εργαστηριακών ωρών και ένα εξάμηνο Πρακτική Άσκηση, ενώ απαιτείται και η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Το πτυχίο των ΑΤΕΙ χαρακτηρίζεται ως πτυχίο επιπέδου 6.

Οι απόφοιτοι των σχολών μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές συναφούς ειδικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος. Το ΙΚΥ χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και των Τεχνολόγων Τροφίμων. Υπάρχουν επίσης και διατμηματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, με συνεργασία συναφών σχολών ΑΤΕΙ και Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Σύμφωνα με:

α) το άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001 που ορίζει: «Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης» και

β) το άρθρο 2 του Ν. 3549/2007 τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

 

 

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Τροφίμων, κατοχυρώνονται νομικά από το Π.Δ. 78 (ΦΕΚ 36 Α’/07-02-1989).

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Επιστήμης Τροφίμων και με τη διαδικασία της επεξεργασίας, συντήρησης και ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων, και της αξιοποίησης των υποπροϊόντων των βιομηχανιών τροφίμων.

Οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα να εργαστούν ως στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ή ως αυτοαπασχολούμενοι όπως ορίζεται από το Π.Δ. 78/1989:

 • Παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων καθώς και στις υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης τροφίμων
 • Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών
 • Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των αρμόδιων Υπουργείων που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών
 • Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων
 • Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίμων

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της  ιεραρχίας  σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες τροφίμων και υπηρεσίες τροφίμων.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία καθώς και σε δημόσιους φορείς, όπως ο Ε.Φ.Ε.Τ., νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων.

Περιγραφή επαγγέλματος

Βασικό αντικείμενο της εργασίας ενός τεχνολόγου τροφίμων είναι η επεξεργασία των γεωργικών προϊόντων και των πρώτων υλών άλλης προέλευσης για την παραγωγή τροφίμων, εφαρμόζοντας τις βιολογικές και φυσικές επιστήμες. Επεξεργάζεται τις πρώτες ύλες, αναλύει την ποιότητα των τροφίμων, μελετά το σχεδιασμό των βιομηχανιών και των εργαστηρίων που πραγματοποιούν τον ποιοτικό έλεγχο, τη συσκευασία, την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη διανομή τροφίμων. Άλλο αντικείμενο εργασίας μπορεί να είναι η επίσκεψη σε χώρους παραγωγής και ο έλεγχος τήρησης των κανόνων και των προδιαγραφών που θέτει η ελληνική αλλά και η κοινοτική νομοθεσία.

Προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες

Πρέπει να διακρίνεται από υπευθυνότητα, υπομονή, δημιουργικότητα, μεθοδικότητα, να επιδεικνύει πρωτοβουλία και να εκτελεί με ακρίβεια την εργαστηριακή του εργασία. Πρέπει να διαθέτει και διοικητικές ικανότητες, ώστε να μπορεί να κατευθύνει το προσωπικό που επεξεργάζεται και ελέγχει την ποιότητα των πρώτων υλών – τροφίμων.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας

Η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς και δυναμικά αναπτυσσόμενους παραγωγικούς κλάδους στην Ελλάδα, την ευρωπαϊκή κοινότητα αλλά και παγκοσμίως. Ο τεχνολόγος τροφίμων μπορεί να απασχοληθεί στον δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό, σε βιομηχανίες, επιχειρήσεις τροφίμων, αποθήκες συντήρησης και διακίνησης  τροφίμων. Μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και ως ελεύθερος επαγγελματίας εκπονώντας μελέτες εγκατάστασης, οργάνωσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων.

Οι προοπτικές του επαγγέλματος διαγράφονται ως πολύ καλές, η ζήτηση στην αγορά εργασίας είναι σημαντική, κάτι που οφείλεται στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου, στην αύξηση των αναγκών των καταναλωτών, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, και στους αυστηρότερους κανονισμούς και προδιαγραφές της  Ε.Ε.

Πηγές Πληροφόρησης:

www.ypepth.gr

http://www.minagric.gr/

www.mysep.gr

http://www.poseg.gr/

http://www.petet.org.gr/

http://epagelmata.oaed.gr

http://www.teiath.gr/stetrod/food_technology/

http://www.food.teithe.gr/

http://www.teilar.gr/tmimata/tmima.php

Νομοθεσία:

Π.Δ. 78 (ΦΕΚ 36 Α’/07-02-1989)

Ν. 2009 (ΦΕΚ 18 Α’/14-02-1992)

Ν. 3549 (ΦΕΚ 69 Α’/20-03-2007)

Ν. 2916 (ΦΕΚ 114 Α’/11-06-2001)

ΦΕΚ 545/22-02-2017

Έγγραφο ΥπουργείουΑριθ. Πρωτ. Φ3/159780/Δ4- 25-09-2017 (επί του αναλυτικού προγράμματος ΕΠΑΛ)

 Μέρος πληροφοριών προήλθαν από τα παρακάτω links:

 • για αποφοίτους Ε.Π.Α.Λ. ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» http://www.mysep.gr/?p=14519
 • για αποφοίτους Α.Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας Τροφίμων http://www.mysep.gr/?p=17464